Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

26 maart 2015

AFM onderzoek Risk Management Advisory (RMA) (Bijzonder Beheer)

De AFM heeft een verkennend onderzoek gedaan bij de bijzonder beheerafdelingen van banken, die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) behandelen. De resultaten van dat onderzoek heeft zij vanochtend gepubliceerd en zijn hier te lezen. Deutsche Bank is een van de banken die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Om meer inzicht te geven in de manier waarop RMA werkt bij Deutsche Bank geven we hieronder een korte beschrijving.

De medewerkers van RMA zijn gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van bedrijven in zwaar weer. Het primaire doel van deze begeleiding is om het bedrijf door deze periode heen te helpen.

De eerste stap is dat de Relationship Manager van RMA met de klant de actuele (financiële) situatie van het bedrijf analyseert en gezamenlijk zoekt naar een strategie voor een toekomstbestendige en betaalbare situatie. In veel gevallen lukt het om een dergelijke oplossing te vinden. Dat vereist wel dat de situatie volledig in kaart kan worden gebracht, bijvoorbeeld door een externe vaststelling van de waarde van de (on)roerende zaken. Hierbij hoort ook dat opnieuw wordt gekeken naar het risicoprofiel van de klant en het bijbehorende rentetarief. Het rentetarief is namelijk mede gebaseerd op het klant- en kredietrisico dat de bank loopt. Tijdens de begeleiding door RMA kunnen de toegenomen beheers- en risicokosten aan de klant worden doorberekend. Als er - naar inzicht van RMA - aanvaardbare toekomstperspectieven zijn, is het ook mogelijk dat een overbruggingskrediet wordt verstrekt of rente- en aflossingsverplichtingen worden versoepeld.

Het doel is om te komen tot een herstelplan waarmee de onderneming in de loop van een bepaalde periode weer in een kredietwaardige situatie komt. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en de perspectieven in de sector is er soms geen passende financiële oplossing meer mogelijk. Als ook een overname of gedeeltelijke doorstart niet mogelijk blijkt te zijn, is een faillissement soms onafwendbaar. De Relationship Manager draagt het krediet dan over naar de afdeling die dan de taak heeft om de betreffende klant te helpen met het afbouwen van de kredietpositie. In dat traject wordt voor de financieringen met een kleinere omvang, nauw samengewerkt met een professionele partij die gespecialiseeerd is in de begeleiding van dergelijke trajecten. Gelukkig lukt het in veel gevallen om een faillissement te voorkomen; de uitkomst die voor alle partijen het meest wenselijk is. 

Meer informatie vindt u in onderstaande Q&A.

Q&A Bijzonder Beheer Deutsche Bank

Q: Zijn jullie een van de banken die betrokken waren bij het onderzoek van de AFM?
A: Ja

Q: Wat vinden jullie van het rapport?
A: We zijn verheugd dat het rapport onderstreept dat de afdelingen bijzonder beheer bij banken zorgvuldig te werk gaan.

Q: Wat vinden jullie van de bevindingen die zijn gedaan?
A: We hebben met belangstelling kennis genomen van de aanbevelingen. We zijn continu bezig de dienstverlening te verbeteren en de aanbevelingen van de AFM kunnen daaraan bijdragen. De aanbevelingen gaan vooral over het verbeteren van de communicatie met klanten. Daar waar deze aanbevelingen voor ons relevant zijn - zullen we die ter harte nemen.

Q: De AFM geeft aan dat de genoemde verbeterpunten niet vrijblijvend zijn en dat ze de follow-up zullen monitoren. Hoe gaan jullie aan de AFM rapporteren?
A: We hebben de definitieve brief nog niet ontvangen. Mochten daar aanbevelingen in staan die voor ons relevant zijn, dan zullen we die ter harte nemen.

Q: Wat hebben jullie hierover met de AFM afgesproken?
A: Met de AFM hebben we afgesproken dat we contact met elkaar zullen houden.

Q: Hoeveel MKB kredieten hebben jullie?
A: De nadruk van het onderzoek ligt op het MKB met een maximale jaaromzet tot EUR 10 miljoen. Wij zijn relatief klein in deze groep.

Q: Hoeveel van die kredieten zitten in bijzonder beheer?
A: Wij wijken daarbij niet af van het marktgemiddelde.

Q: Er hebben zich 100 MKB'ers bij de AFM gemeld. Vinden jullie dat veel?
A: Op de circa 500.000 MKB bedrijven in Nederland vinden we dat niet heel veel. Wel vinden we het belangrijk dat klanten weten dat ze met een klacht ook direct bij ons terecht kunnen. We zullen dat ook beter gaan communiceren.

Q: Waar krijgen klanten die overgaan naar bijzonder beheer mee te maken?
A: Klanten die overgaan naar bijzonder beheer krijgen te maken met verschillende maatregelen. Niet alle maatregelen worden in alle gevallen toegepast. Het is maatwerk. Per klant wordt gekeken wat nodig is.

Een kort overzicht van de mogelijke maatregelen:

  • Bijzonder beheer gaat in gesprek met de klant over mogelijke oorzaken van het verhoogde risico en vraagt de klant om een plan van aanpak te maken met als uitgangspunt om tot herstel te komen. Dit is in het belang van zowel de klant als de bank.
  • Om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de actuele, financiële situatie van de klant en financiële vooruitzichten voor de toekomst, vraagt bijzonder beheer de klant om ons met een bepaalde frequentie rapportages te sturen die dit inzicht verschaffen.
  • In sommige gevallen vragen we de klant om (aanvullende) zekerheden te stellen. Met het additionele onderpand kan de bank het toegenomen risico (gedeeltelijk) afdekken.
  • Aanpassingen in de looptijd of hoogte van het krediet kunnen de klant meer financiële ruimte geven om te werken aan herstel. Herstructurering van het krediet kan bijvoorbeeld betekenen dat er wijzingen worden doorgevoerd in de looptijd van het krediet, of een verlaging of verhoging van de kredietfaciliteit. In sommige gevallen kunnen rente- en aflossingsverplichtingen tijdelijk worden verminderd of uitgesteld.
  • In voorkomende gevallen zal er worden gevraagd om recente taxaties van het onderpand om vast te kunnen stellen in welke mate de bank is gedekt voor mogelijke verliezen. Om goed vast te kunnen stellen wat de toekomstperspectieven van een bedrijf zijn, moet er een reëel en eenduidig beeld zijn van de situatie. De taxatiekosten komen voor rekening van de klant.
  • Bijzonder beheer zal, indien nodig, de klant proactief adviseren in de keuze voor externe adviseurs. De externe adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van de actuele, financiële situatie van de klant. De klant kan een adviseur ook betrekken bij eventuele reorganisaties of om interim de leiding van het bedrijf op zich te nemen.
  • De bank kan een opslag op de rente of een behandelfee in rekening brengen als compensatie van het verhoogde kredietrisico.

Het doel van bovenstaande maatregelen is om te komen tot een herstelplan waarmee de onderneming in de loop van een bepaalde periode weer in een kredietwaardige situatie komt. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en de perspectieven in de sector is er soms geen passende financiële oplossing meer mogelijk.

Q:  In het rapport komt naar voren dat veel ondernemers zich slecht/onredelijk behandeld voelen door bijzonder beheer. Wat vinden jullie daarvan?
A: De AFM geeft een heel goed beeld van het spanningsveld van bijzonder beheer. Zoals AFM schetst, ontstaat er logischerwijs spanning in de relatie tussen klant en bank op het moment dat er verschil van inzicht is over het continuïteitsperspectief van de onderneming. Het doel is echter wel altijd om het bedrijf te laten voortbestaan als er reële herstelmogelijkheden zijn.
Dat er geen misstanden zijn gevonden, toont aan dat de verschillende afdelingen bijzonder beheer hun werk goed doen. Het verbeteren van de communicatie tussen de bank en ondernemers kan helpen meer duidelijkheid te creëren.

Q: Een van de kritiekpunten betreft bijvoorbeeld taxateurs en taxaties. Waarom moeten klanten die toch al in problemen zijn ook nog geld uitgeven aan dure hertaxaties?
A: Om goed vast te kunnen stellen wat de toekomstperspectieven van een bedrijf zijn, moet er een reëel en eenduidig beeld zijn van de situatie. Het is een voorwaarde juist om willekeur te voorkomen. 

Q: Jullie hebben ook nog een aparte brief gehad van de AFM. Wijkt dit af van wat er in het rapport staat?
A: We hebben nog geen definitieve brief gehad. We verwachten dat de inhoud overeenkomt met hetgeen in het generieke rapport staat.back

Footer Navigation:
Last Update: 31.3.2015
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main